Skip to main content

Privacyverklaring

Clean Energy B.V. vindt het van groot belang dat de persoonlijke gegevens van haar (ex) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Clean Energy houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Doeleinden voor persoonsgegevens die wij verwerken

Clean Energy B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten. Deze diensten omvatten o.a.:

 • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een (potentiële) klant door Clean Energy.
 • Het uitvoeren van de gesloten overeenkomst met u als klant.
 • Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik en bedragen die via de energienota voor derden worden geïnd.
 • Het uitvoeren van debiteuren en crediteuren controle.
 • De behandeling van klachten, vragen en geschillen.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens onder andere.:

 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • om u betere aanbiedingen te kunnen doen;
 • voor training en kwaliteitsdoeleinden om onze service te kunnen verbeteren. Indien u telefonisch contact opneemt met Clean Energy B.V. kunnen wij uw gesprek meeluisteren en/of opnemen. Hierover wordt u van te voren geïnformeerd of;
 • om storingen op te lossen.

Welke persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij voor deze doeleinden verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN bankrekening
 • EAN codes van uw energie aansluitingen
 • IP adres

Gegevens van kinderen

Clean Energy richt zich niet op het verwerken van gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze website kunnen gebruiken, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de 16 zonder toestemming van de ouders. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via service@cleanenergy.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen

Hoe lang we gegevens bewaren

Clean Energy B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bepaald, is afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan per doel verschillen, maar persoonsgegevens worden niet langer dan 7 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Gedragscodes slimme meters

Om haar diensten goed uit te kunnen voeren, maakt Clean Energy gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (Slimme Meters). In aanvulling op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

Delen met anderen

Clean Energy B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op het moment dat u de betalingsverplichting niet nakomt, kunnen wij u gegevens verstrekken aan Bos Incasso. Bos Incasso verwerkt uw gegevens ten behoeve van haar incassodienstverlening. Bos Incasso legt alle gegevens die wij aan haar overdragen, zoals NAW-gegevens en gegevens over de factuur die onbetaald is gebleven, vast in haar systemen. Bos Incasso zal vervolgens het incassotraject starten. U zult hierbij voor een laatste maal in de gelegenheid worden gesteld de vordering te voldoen. Indien u de vordering ook niet aan Bos Incasso voldoet kan zij de vordering overdragen aan een gerechtsdeurwaarderskantoor. Bos Incasso draagt hierbij uw gegevens over naar het gerechtsdeurwaarderskantoor waarna de gerechtsdeurwaarder de gegevens zal vast leggen in haar systemen. De gerechtsdeurwaarder zal vervolgens het gerechtelijke traject starten. Dit houdt in dat u gedagvaard zult worden en er een vonnis gewezen zal worden. Dit brengt vele extra kosten met zich mee. Na het behalen van een vonnis kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot het leggen van beslag. De gerechtsdeurwaarder heeft de mogelijkheid om aanvullende gegevens over u op te vragen bij andere instanties. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door Bos Incasso, zie https://www.bosincasso.nl/privacy-statement/

Op het moment dat u de betalingsverplichting niet nakomt, verstrekken wij uw gegevens aan DRA Debt Recovery Agency B.V. (EDR Incasso). EDR Incasso verwerkt uw gegevens ten behoeve van haar incassodienstverlening. Uw betaalgedrag kan worden gedeeld met en geregistreerd door Economic Data Resources B.V. (EDR Informatie). Een betalingsachterstand kan dus gevolgen hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.”

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Daarnaast worden al uw gegevens met betrekking tot uw betaalgedrag gedeeld met EDR in het kader van het tegengaan van betalingsrisico’s en het voorkomen van problematische schulden. Dit betekent dus dat indien als gevolg van een betalingsachterstand de dienstverlening is gestopt, deze informatie mogelijk gevolgen kan hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.