MIJN CLEAN ENERGY

Privacy

Privacyverklaring
Holthausen Clean Energy B.V. vindt het van groot belang dat de persoonlijke gegevens van haar (ex) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Holthausen Clean Energy houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Doeleinden voor persoonsgegevens die wij verwerken

Holthausen Clean Energy B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten. Deze diensten omvatten o.a.:
– Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een (potentiële) klant door Holthausen Clean Energy.
– Het uitvoeren van de gesloten overeenkomst met u als klant.
– Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik en bedragen die via de energienota voor derden worden geïnd.
– Het uitvoeren van debiteuren en crediteuren controle.
– De behandeling van klachten, vragen en geschillen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij voor deze doeleinden verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IBAN bankrekening
– EAN codes van uw energie aansluitingen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via service@cleanenergy.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren
Holthausen Clean Energy B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar (ivm eisen Belastingdienst)

Gedragscodes slimme meters

Om haar diensten goed uit te kunnen voeren, maakt Holthausen Clean Energy gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (Slimme Meters). In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

Delen met anderen
Holthausen Clean Energy B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op het moment dat u de betalingsverplichting niet nakomt, kunnen wij u gegevens verstrekken aan Bos Incasso. Bos Incasso verwerkt uw gegevens ten behoeve van haar incassodienstverlening. Bos Incasso legt alle gegevens die wij aan haar overdragen, zoals NAW-gegevens en gegevens over de factuur die onbetaald is gebleven, vast in haar systemen. Bos Incasso zal vervolgens het incassotraject starten. U zult hierbij voor een laatste maal in de gelegenheid worden gesteld de vordering te voldoen. Indien u de vordering ook niet aan Bos Incasso voldoet kan zij de vordering overdragen aan een gerechtsdeurwaarderskantoor. Bos Incasso draagt hierbij uw gegevens over naar het gerechtsdeurwaarderskantoor waarna de gerechtsdeurwaarder de gegevens zal vast leggen in haar systemen. De gerechtsdeurwaarder zal vervolgens het gerechtelijke traject starten. Dit houdt in dat u gedagvaard zult worden en er een vonnis gewezen zal worden. Dit brengt vele extra kosten met zich mee. Na het behalen van een vonnis kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot het leggen van beslag. De gerechtsdeurwaarder heeft de mogelijkheid om aanvullende gegevens over u op te vragen bij andere instanties. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door Bos Incasso, zie https://www.bosincasso.nl/privacy-statement/

Op het moment dat u de betalingsverplichting niet nakomt, verstrekken wij uw gegevens aan DRA Debt Recovery Agency B.V. (EDR Incasso). EDR Incasso verwerkt uw gegevens ten behoeve van haar incassodienstverlening. Uw betaalgedrag kan worden gedeeld met en geregistreerd door Economic Data Resources B.V. (EDR Informatie). Een betalingsachterstand kan dus gevolgen hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.”

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Daarnaast worden al uw gegevens met betrekking tot uw betaalgedrag gedeeld met EDR in het kader van het tegengaan van betalingsrisico’s en het voorkomen van problematische schulden. Dit betekent dus dat indien als gevolg van een betalingsachterstand de dienstverlening is gestopt, deze informatie mogelijk gevolgen kan hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

In kaart brengen websitebezoek
Holthausen Clean Energy B.V. gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar service@cleanenergy.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Holthausen Clean Energy B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: www.cleanenergy.nl Telefoonnummer: 0850645990 Bedrijfsadres: Transportweg 2 9601 MB Hoogezand Nederland

Beveiliging
Holthausen Clean Energy B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via service@cleanenergy.nl